Wydrukuj tę stronę

Rozwody i Rodzinne

Kancelaria prawna Mecenasa Marca zajmuje się rozwodami i każdą inną sprawą rodzinną, z którą klienci mają do czynienia. Jeśli teraz szukasz informacji na tej stronie Internetowej, najprawdopodobniej przechodzisz bardzo trudny okres w swoim życiu. 

Wybór prawnika, który potraktuje Twoją sprawę indywidualnie i poświęci Ci całą swoją uwagę, jest niemal niemożliwe w Nowym Jorku. Dlatego powinieneś skontaktować się z naszą kancelaria prawną, w której możesz liczyć na uczciwą poradę, kancelarią prowadzącą sprawy agresywnie, ale zachowując pełną kurtuazję dla innych osób zaangażowanych. 

Wiadomość

Parę lat temu podczas prowadzenia sprawy rozwodowej, jedna z klientek zapytała mnie czy i czym prawo rozwodowe obowiązujące w Nowym Jorku różni się od prawa w innych stanach lub w Polsce. Odpowiedź może być dwojaka. Istnieją bowiem podobne podstawy prawne żądania rozwodu, niemniej jednak planowana zmiana pod względem proceduralnym w Nowym Jorku upodabnia tę procedurę w stosunku do prawodawstwa w innych stanach.

Jak już Państwu jest wiadomo, reprezentuję klientów w sprawach rozwodowych w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pennsylwania, Illinois i Floryda. Kwestie wspólne dla wszystkich postępowań rozwodowych odnoszą się do płatności rat alimentacyjnych, zapewnienia bytu finansowego dla uboższego małżonka oraz podziału majątku dorobkowego. Przybliżając ten temat należy stwierdzić, że nieruchomości zakupione po ślubie podlegają sprawiedliwemu podziałowi pomiędzy stronami przy rozwodzie. Nie jest to oczywiste, że sprawiedliwym podziałem majątku zgromadzonego podczas małżeństwa jest majątek podzielony na połowę. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podział majątku jest utrudniony, gdzie wartość aktyw nie jest łatwo zamieniona w wartość pieniężną lub gdzie wartość jest zależna od terminu zatrudnienia lub od przejścia na emeryturę. Na przykład, gdy podziałowi podlega mała firma i oprócz ruchomości, nieruchomości stanowiących konkretną wartość, trudno jest określić jej obecną wartość, szczególnie jeżeli współmałżonek nie deklarował pełnego dochodu do IRS (Urząd Skarbowy). W takiej sytuacji każdy z małżonków może być przesłuchany w charakterze strony na okoliczność prowadzonej działalności gospodarczej. Orzeczenie wydane przez sędziego następuje na podstawie uwiarygodnionego materiału dowodowego i zeznań, które przemawiają za najbardziej autentycznym tokiem wydarzeń.

Taka sama zasada obowiązuje przy obliczaniu dochodu, który jest podstawą ustalenia wysokości alimentów na dzieci lub na jednego ze współmałżonków. Należy dodać i co jest bezwzględnie przestrzegane, że każda ze stron ma zagwarantowane prawo do obrony m.in. poprzez szczegółowe przesłuchanie drugiej strony w sądzie. Żadna z rozwodzących się stron również nie powinna ulegać presji ze strony współmałżonka lub sądu do uznania, że podstawą obliczenia alimentów jest dochód, którego faktycznie nie ma. Zrzeczenie się alimentów lub wyrażenie zgody na płacenie większych alimentów niż wynikają one z aktualnego dochodu może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji w przyszłości, kiedy strona zobowiązana do ich płatności pozostanie bez pracy lub też zachoruje.

Jak już zostało wspomniane na samym początku tego artykułu, prawo w Nowym Jorku w przedmiocie żądania rozwodu ulega zmianie tak aby proceduralnie upodobnić je do prawodawstwa w innych stanach. Po tych zmianach w Nowym Jorku będzie można rozwieść się bez orzeczenia winy, co wyłączy postępowanie dowodowe mające na celu udowodnienie roszczeń, np. ustania pożycia małżeńskiego od ponad roku, jak porzucenie lub znęcanie się nad współmałżonkiem. Wcześniejsze prawo wymagające udowodnienie winy współmałżonka często stawiało osoby w sytuacjach, gdzie prawdziwe okoliczności często nie zgadzały się z wymaganymi zeznaniami w sądzie, aby uzyskać rozwód. Obecne zmiany w prawie polegają na: po pierwsze, na możliwości żądania rozwodu bez orzekania o winie pozwolą obu stronom na rozwiązanie ich małżeństwa bez potrzeby ujawniania lub podawania czasami dramatycznych okoliczności ich rozstania się. Nasi nowojorscy klienci będą więc już wkrótce mogli ubiegać się o rozwód na podstawie nie dających się do pogodzenia różnic w charakterach małżeńskich ujawnionych sześć miesięcy poprzedzających złożenie sprawy o rozwód. Po drugie, przy ustalaniu tymczasowych alimentów będą brane pod rozwagę bardziej szczegółowe okoliczności niż dotychczas.

Z drugiej strony obowiązujące przepisy prawne w Polsce są ujednolicone dla całego terytorium kraju i są zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Obowiązujące przepisy przyjęły zasadę, że można żądać rozwodu, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Tekst takiego zapisu nie wymaga, aby rozkład nastąpił z ważnych powodów i nie wylicza też ich katalogu. Niemniej jednak na sądzie orzekającym spoczywa obowiązek ich ustalenia w celu stwierdzenia czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem jednego z małżonków lub też dobrem małoletnich dzieci. Stwierdzenie to jest też istotne w sprawach, w których małżonkowie są zainteresowani w ustaleniu czy i który z nich ponosi winę w rozkładzie pożycia. Dlatego też pismo sądowe zawierające roszczenie rozwodowe zwane pozwem jest zawsze indywidualnym dokumentem zawierającym dane stron i składającym się z dwóch części. Pierwsza z nich tzw. petitum pozwu zawiera żądanie rozwodu z winy lub bez orzekania o winie oraz inne obligatoryjnych jego fragmenty (np. alimenty i opieka nad dziećmi) oraz fakultatywne (np. alimenty na jednego z małżonków lub eksmisję jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania) a nadto dodatkowe wnioski zawierające żądania zabezpieczenia powództwa w przedmiocie płatności tymczasowych alimentów, zbywania rzeczy wchodzących w skład majątku dorobkowego itd. Druga część pozwu zwana uzasadnieniem zawiera opis pożycia i przyczyn, które spowodowały zerwanie więzi małżeńskich.

Niezależnie od żądań stron ujawnionych w pozwie każda sprawa rozwodowa jest rozpoznawana na rozprawie w ich obecności i w obecności sędziów (jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników). Zasadą jest obowiązkowe przesłuchanie dwóch rozwodzących się małżonków z możliwością ograniczenia tego dowodu do przesłuchania jednego z nich. W tych sprawach gdzie jest zawarte żądanie ustalenia winy lub żądania dotyczące dzieci postępowanie dowodowe jest rozszerzone i może być długotrwałe. Należy pamiętać, że ustalenie winy jednego z małżonków lub ich współwiny ma decydujące znaczenie dla wysokości obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami o ile powództwo w tym zakresie zostaje wywiedzione w tej sprawie bądź w przyszłości. Zasadą jest też, że sprawa rozwodowa swym przedmiotem nie obejmuje podziału majątku dorobkowego, chyba że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki
w postępowaniu rozwodowym.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że postępowanie rozwodowe w Polsce w większości przypadków wymaga pomocy adwokata ze względu na prawne konsekwencje ustania małżeństwa. W dodatku zmiany w prawie w Nowym Jorku pozwalają na zrównanie prawodawstwa w Nowym Jorku do tych stanów, w których obowiązują już wyżej wymienione zasady zmierzające do ułatwienia prowadzenia spraw rozwodowych. Obecna zmiana w prawie nowojorskim polegająca na orzeczeniu rozwodu bez ustalenia winy, będzie także porównywalna do prawa w Polsce. 
 
KONSULTACJA

Podczas wstępnej konsultacji, adwokat dostarczy informacji i oceny sprawy. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług prawnych i otrzymaniu wstępnej zapłaty, rozpoczynamy procedury rozwodowe przez bądź złożenie pozwu rozwodowego (Summons with Notice), lub pozwu z dołączoną skargą (Summons with a Verified Complaint), bądź "zarządzenia" sądu, by wykazać przyczynę sprawy (Order to Show Cause), by rozwiązać problem rodzinny w jak najkrótszym czasie, lub składając petycję w sądzie rodzinnym albo przygotowując umowę separacyjną. 

Dla przykładu, składając pozew sądzie i wniesienie 210 dolarów obowiązkowych opłat (w Nowym Jorku), daje powodowi (osobie pozywającej) 120 dni na dostarczenie dokumentów do pozwanego współmałżonka. Zazwyczaj odbywa się to znacznie wcześniej, niż 4 miesiące przewidziane przez sąd. Po dostarczeniu dokumentów, składa się w sądzie dowód na to, że druga strona otrzymała pozew (Affidavit of Service). Pozwany współmałżonek ma wtedy 20 lub 30 dni na odpowiedź, zależnie od sposobu w jaki dokumentu są przekazywane. Odpowiedź najprawdopodobniej będzie zawierać skargę ze strony pozwanego (counterclaims) na zarzuty stawiane przez osobę pozywającą. Jeśli pozwany współmałżonek jest reprezentowany przez prawnika, „zweryfikowana skarga" wpłynie do sądu. W niektórych sprawach pozew ze skargą trafia do sądu, co pozwala od początku rozważanie nad podstawami do rozwodu. 

W sytuacjach, kiedy potrzebna jest szybka interwencja, składa się w sądzie Order to Show Cause. Dokument ten, z załączonym pozwem, skargą opisującą powody oraz zaświadczeniem podkreślającym prawne podstawy dla szybkiej interwencji zanosi się do działu „ex-parte" . Akcja taka może dotyczyć zajmowania wspólnego domu tylko przez jednego z małżonków, tymczasowego zakazu zbliżania się jednego z małżonków do drugiego, powstrzymania się od używania kont bankowych, tymczasowej opieki nad dziećmi, zakazu dysponowania dobrami, żądania środków na utrzymanie, płacenia długów małżonka, i alimentów na dzieci. Sędzia może przyznać lub odrzucić wniosek. Jeśli takowy zostanie przyjęty, druga strona jak najszybciej musi dostać doumenty, by mieć prawo do przedstawienia swoich argumentów. 

W miarę postępowania sprawy, sąd ustali datę wstępnej konferencji (preliminary conference). Podczas tej konferencji adwokaci obu stron przygotują decyzję, którą podpisze sędzia, ustalającą daty przesyłania wzajemnych żądań przez strony oraz określenie kwestii spornych. Przed konferencją obie strony muszą przedstawić oświadczenia finasowe (Statement of Net Worth) z załączonymi rozliczeniami podatkowymi z dwóch ostatnich lat, W-2, oraz odcinki z rozliczeniem pensji. 

Następnie obie strony wysyłają zapytania i odpowiedzi na dręczące kwestie. Zawiadomienie o Odkryciach i Inspecji (Notice for Discovery and Inspection) i Potem Zawiadomienie o Przesłuchaniu (EBT Notice) zostanie przesłane zainteresowanym stronom, wyceny majątku zakończone, eksperci wybrani a data wydania rozwodu wyznaczona. Klient musi dostarczyć jak i starać się otrzymać najdokładniejsze dane o finansach. By dobrze reprezentować interes klienta nasza kancelaria prawna musi posiadać szczegółowe dane.Trzeba sie również przygotować na to, że być może zajdzie potrzeba złożenia zeznań przez obie strony. Sędzia nie jest obecny przy zeznaniach. Po zebraniu wszystkich dokumentów Note of Issue zostanie złożona w sądzie. Następnie zostanie wyznaczona data w sądzie. Sędzia wyda decyzję w sprawie opieki nad dziećmi, alimentów, utrzymania, oraz sprawiedliwego podziału majątku. 

Procedury rozwodowe wymagają orientacji w prawie oraz sporządzniu wielu dokumentów, dlatego prowadzenie swojej sprawy samodzielnie wydaje się niemal niemożliwe. Wynajęcie adwokata z naszej kancelarii prawnej zapewni klientowi spokój ducha w trudnym dla niego czasie. 

PETYCJE SKŁADANE W SĄDZIE RODZINNYM

Zanim para zdecyduje się na rozwód w sądzie zwanym SUPREME COURT, możliwe jest uprzednie składanie petycji w wielu sprawach w sądzie rodzinnym. Mowa o takich sprawach jak opieka nad dziećmi, wizyty, pomoc w utrzymaniu, czy decyzja sądu zabraniająca jednej stronie nękać drugą. Składanie petycji o opiekę nad dziećmi ma sens jedynie w prostych sprawach, kiedy na przykład matka nie pracuje i opiekuje się dziećmi. W sytuacji skomplikowanej, kiedy rodzice spierają się, co do opieki nad dziećmi, sprawa trafi do Supreme Court. Jeśli klient planuje złożyć pozew o rozwód, lepszym wyjściem będzie zaniechanie walki o dzieci w sądzie rodzinnym. Oba sądy zarówno rodzinny jak i supreme, mogą powołać prawnego opiekuna, by reprezentować interes dzieci. Choć Supreme Court najprawdopodobniej przyzna wyższe alimenty na dzieci lub środki na utrzymanie współmałżonka, złożenie petycji w sądzie rodzinnym może być dobrym pomysłem, ponieważ już podczas pierwszego pojawienia się w sądzie na podstawie złożenia Order to Show Cause, sędzia może przyznać alimenty dla dzieci i współmałżonka. W Supreme Court by otrzymać podobną decyzje trzeba czekać około 60 dni. Plusem wniesienia sprawy do Supreme Court jest natomiast możliwość wynegocjowania, by kredyt na dom czy na samochod, opłaty za gas, prąd i wodę oraz ubezpieczenie zdrowotne płaciła druga strona. 

W przypadku przemocy w domu, klient może starać się o tymczasowy zakaz zbliżania się przez drugą stronę i kontaktowania. Taka aplikacja złożona w dziale "ex-parte" w sądzie może doprowadzić do usunięcia jednego z małżonków z rezydencji małżeńskiej i zakaz jakiejkolwiek próby „molestowania, prześladowania i denerwowania" współmałżonka i dzieci. 

UMOWA SEPARACYJNA

Umowa separacyjna, składana dziale zwanym Clerk's Office w sądzie hrabstwa (county), w którym mieszka przynajmniej jeden małżonków, może służyć jako podstawa do rozwodu. Klinknij tu, by poczytać więcej o podstawach do rozwodu. Jeśli trudno doszukać się innych podstaw do rozwodu, separacja może być godnym uwagi rozwiązaniem. Zdarza się jednak, że strony często kwestionują punktu umowy separacyjnej i żądają dodatkowych ustępstw. W takiej sytuacji zaleca się rozwód jak najszybciej, by zminimalizować koszty przyszłych, potencjalnych konfliktów. Jeśli jednak klient zdecyduje się na umowę separacyjną, w naszej kancelarii prawnej „skroimy" umowę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

ALIMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA

Zależnie od sytyuacji, sąd może przynać jednemu z małżonków pieniędze na utrzymanie (alimenty). Zasądzoną kwotę można dostać jako jednorazową wypłatę bądź też jako miesięczne "raty" przez określony okres czasu. Alimenty są przynawane temu z małżonków, który był "uzależniony " od dochodu drugiego (zazwyczaj to kobieta, która nie pracowała zawodowo i zajmowała się dziećmi). Są różne typy alimentów. Tak zwane stałe alimenty zostaną przyznane osobie, która wykaże stałą potrzebę otrzymywania pomocy finasowej ( tego typu alimenty mogą zostać zmienione przez sąd w razie zmiany sytuacji finansowej małżonków). Alimenty rehabilitacyjne są przyznawane, by jeden z małżonków mógł zdobyć edukację i zostać samowystarczalnym. Alimenty restytucyjne dostanie małżonek, który pracował na utrzymanie drugiego małżonka, gdy ten zdobywał wykształcenie. 

Zanim sędzia zdecyduje o alimentach, najpierw rozważy długość trwania związku małżeńskiego, wiek i zdrowie stron, "prowadzenie się" w czasie małżeństwa, źródła dochodu i zawody stron, dobra i długi, oraz potencjalny dochód w przyszłości, wykształcenie, umiejętności zawodowe, a co z tym związane zdolność do zatrudnienia w przyszłości, oraz specjalne potrzeby stron.

Kancelaria Prawna Mecenasa służy swoim klientom pomocą w procedurach rozwodowych oraz uzyskaniu alimentów. Zadzwoń do nas już dziś, by umówić się na konsultację. 

UMOWA PRZEDMAŁŻEŃSKA (Intercyza)

Coraz więcej par przed wstąpieniem w związek małżeński decyduje się na spisanie umowy przedmałżeńskiej, by w przyszłości w razie rozwodu chonić swoją przedmałżeńską własność, uzupełnić plan zarządzania majątkiem, wyklarować inne zawarte umowy i ustalić zasady podejmowania decyzji w przyszłości. Spisanie intercyzy powinny rozważyć osoby, które przed zawarciem małżeństwa zakupiły dom, posiadają firmę, akcje, fundusze emerytalne. Intercyza może się okazać bardzo przydatna dla osób, których status majątkowy bardzo się różni, dla par które mają dzieci z poprzedniego związku, dla osób które spodziewają się spadku albo znaczngo wzrostu dochodów. 

Umowa przedmałżeńska powinna być rozważona przez każdą parę. Jeśli para nie zdecyduje sie na intercyzę przed ślubem, może również spisać umowę pomałżeńską.

Adwokat Dariusz Marzec pomoże zidentyfikować dobra posiadane przez strony i zabezpieczyć interes obu małżonków. Zadzwoń do kancelarii prawnej Mecenasa Marca, by umówić się na konsultację. 

SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ MAJĄTKU

Sądy w stanie Nowy Jork dzielą wspólny majątek małżonków według zasady "sprawiedliwego podziału" (equitable distribution). W reguły wszystkie dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa podlegają słusznemu podziałowi. Jeśli strony nie spiszą intercyzy, również i rzeczy nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego czy wykonaniem umowy separacyjnej, zostaną poddane podziałowi jako własność obojga małżonków. Do wspólnoty majątkowej zalicza się nie tylko dobra materialne, lecz również licencje, stopnie naukowe oraz jakąkolwiek formę działalności gospodarczej. Jeśli jeden z małżonków założył firmę w trakcie trwania związku, zostanie ona podzielona między dwie strony. W sytuacji, gdy jeden z małżonków założył firmę przed zawarciem związku małżeńskiego, drugi małżonek ciągle ma prawo do otrzymania części w ramach wpływu na zwiększenie wartości interesu w czasie trwania małżeństwa. 

Sądy rutynowo wyceniają wartość takich dóbr niematerialnych jak stopnie naukowe I dodadzą ich wartość do sprawiedliwego podziału majątku. Inne dobra niematerialne to prawo do otrzymywania renty, zawodowe licencje, czy zawodowe osiągnięcia. Dług zaciągnięty podczas trwania małżeństwa też zostanie wzięty pod uwagę. (Majauskas v. Majauskas, 61 N.Y.2d 481 (1984); DRL §236B(1)(c)(definicja wspólnej własności małżeńskiej)). W skład wspólnego majatku małżeńskiego nie wchodzą nieruchomosci nabyte przed wstąpieniem w związek małżeński lub nieruchomosci dostane na wymianę, wzrost wartości takiej nieruchomosci, wynagrodzenie pieniężne w związku z wypadkiem, dobra otrzymane w prezencie (nie jednak od małżonka), spadek zapisany wyraźnie tylko jednemu z małżonków, oraz dobra wyszczególnione w intercyzie (DRL §236B(1)(d) (definicja dóbr nie należących do wspólnoty majątkowej).

By skonsultować się z adwokatem odnośnie sprawiedliwego podziału majątku, skontaktuj się z kancelarią prawną Dariusza Marca.

OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie wahaj siś skonsultować z naszą kancelaria prawną. Gwarantujemy pełna dyskrecję! Choć rozpad małżeństwa zawsze wiąże się z ze stresem, obie strony mają prawo do życia bez fizycznego, psychicznego czy emocjonalnego dręczenia. 

Jako ofiara przemocy w rodzinie, możesz nie być gotowa do rozmowy z adwokatem w sprawie swojej sytuacji. Niemniej jednak zalecamy udokumentowanie wszystkich incydentów prześladowania, dzwonienie na policję i zbieranie raportów, oraz medyczne oględziny i zdjęcia. Prowadź dziennik z datami i opisem wszystkich zdarzeń w domu. Jesli jesteś w posiadaniu nakazu sądowego, zakazującemu małżonkowi zbliżania się i kontaktowania, zachowaj dowody pogwałcenia tego zakazu. Zachowaj również raporty z ocenami dzieci ze szkoły. Ważne jest również przechowywanie w bezpiecznym miejscu , rachunków takich jak zapłaty za wynajem mieszkania, za prąd, gaz, czy wodę, oraz kart kredytowych czy sprawozdań z kont bankowych. Wszystkie wymienione dokumenty będą dowodami w sądzie, jesli zdecydujesz się wynająć adwokata i pójść do sądu. W ciężkich sytuacjach zalecamy klientkom, by znalazły osobę zaufaną z którą będą mogły podzielić się problemami w domu i jeśli zajdzie taka potrzeba, znalazły miejsce gdzie będą mogły spędzić noc, jeśli sytuacja się pogorszy. Zadzwoń do naszej kancelarii prawnej, by zasięgnąć więcej informacji o swoich opcjach. 

ALIMENTY NA DZIECI

Stan Nowy Jork wprowadził Child Support Standards Act, czyli prawodawstwo regulujące alimenty na dzieci. Prawo starano się pozbawić subiektywizu przez ustalenie obiektywnych zasad, do których odnosiliby się sędziowie. Generalnie jako wyznacznik służy suma 80.000 dolarów ( dochód obojga małżonków), z którego na utrzymanie jednego dziecka ma być przeznaczone 17 %, na dwójkę 25%, na troje 29%, na czworo 31%, oraz na pięcioro nie mniej niż 35%. To są rzecz jasna ogólne wyznaczniki, ale w rzeczywistości decyzje sędziów nie odbiegają od nich. 

Dobra, które są wliczone w wycenę dochodu rodziców włączają ich pensje jak i inne źrodła dochodu. Kiedy rodzice próbują zaniżyć lub ukryć źródła dochodu lub zdecydują się na wcześniejszą emeryturę, sąd może sam naliczyć sumę dochodu.

PRAWO DO OPIEKI NAD DZIEĆMI

W sytuacji, gdy są dzieci , sąd zadecyduje, kto będzie prawnym i fizycznym ich opiekunem. Prawna opieka oznacza prawo rodzica do określania zdrowotnych, edukacyjnych, czy religijnych wyborów w życiu dziecka. Sąd może przyznać opiekę prawną obojgu rodzicom, lub tylko jednemu. Dziecko lub dzieci pozostaną przy rodzicu, który dostanie prawo do fizycznej opieki. W takiej sytuacji drugi rodzic będzie miał prawo do odwiedzin na zasadach określonych przez sąd i zaakceptowanych przez strony. Również boje rodzice mogą dostać prawo fizycznej opieki na dziećmi; wtedy dzieci spędzają tyle dni u jego z rodziców, co u drugiego. Podejmując decyzję o przyznaniu opieki oraz prawa do wizyt, sąd kieruje się dobrem dziecka lub dzieci. Czynniki które określają najlepszy interes dziecka to wiek, płeć, zdrowie oraz stan psychiczny dziecka oraz rodziców, emocjonalna więź między dzieckiem a rodzicem, styl życia rodziców, historia nadużyć w stosunku do dziecka, dzienna rutynę dziecka, dostęp do dobrej edukacji, zdolność rodzica do utrzymywania dziecka, i wreszcie jeśli dziecko jest wystarczająco duże, jego wola z kim chce mieszkać. Czasami sąd zarządza tak zwaną Child Custody Evaluation, ocenę potrzeb dziecka przez agencje z zewnątrz, by wydać jak najlepszą decyzję. 

W przypadkach walki o prawo opieki nad dziećmi, kancelaria prawna Mecenasa Marca służy jako niestrudzony adwokat interesów Twojego dziecka w czasie trwania i po rozwodzie. Zadzwoń do nas, by umówić się na konsultację. 

KANCELARIA PRAWNA MECENASA MARCA


Poprzednia strona: Sprawy imigracyjne