Wydrukuj tę stronę

Sprawy imigracyjne

Kancelaria prawna Mecenasa Dariusza Marca zajmuje się wszystkimi rodzajami spraw imigracyjnych w całych Stanach Zjednoczonych jak również i za granicą. Pomagamy w otrzymaniu Zielonej Karty przez sponsorowanie przez pracodawcę lub członkow najblizszej rodziny, w otrzymaniu obywatelstwa oraz załatwieniu formalności w amerykańskich placówkach poza granicami Stanów Zjednoczonych. W zakres naszych usług wchodzi także obrona przed deportacją, odwołania do Board of Immigration Appeals ("BIA") jak również reprezentacja w sprawach imigracyjnych w sądach federalnych. 

Wybór adwokata, który pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy wymaga przemyślenia i uwagi. W naszej kancelarii prawnej potrzeby klienta są naszym priorytetem. Robimy co w naszej mocy, by prowadzić sprawy sprawnie i wydajnie, majac na celu dobro klienta. Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie w biurze na dolnym Mahattanie, Greenpoint-Brooklyn, Garfield-New Jersey, Philadelphia - Pennsylwania, Bristol-Connecticut, Chicago - Illinois, Orlando - Floryda lub w Beverly Hills w Kaliforni.

Tematy dotyczące prawa imigracyjnego: 

1. Azyl

2. "Wstrzymanie wydalenia" ze Stanów Zjednoczonych
tzw. Withholding of Removal

3. Konwencja Przeciwko Użyciu Tortur

4. Sprawy w konsulatach

5. Obrona przed deportacją

6. Wizy

7. Wizy studenckie

8. Wizy w oparciu o zatrudnienie

9. Sponsorowanie przez rodzinę

10. Adopcje

11. Sprawy w sądach federalnych

Azyl

Jeżeli przebywasz w Stanach Zjednoczonych i obawiasz się, że w kraju rodzinnym możesz być przesladowany na tle rasowym, religijnym, politycznym, czy dyskryminowany za przynależność do określonej nacji czy grupy społecznej, możesz złożyć podanie o azyl.

By jednak starać się o azyl w USA nie można przebywać w kraju, w którym się jest dyskryminowanym. Z reguły aplikacja o azyl musi zostać wysłana w ciągu roku od wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Prosząc o azyl trzeba udowodnić prześladowania do jakich doszło w przeszłości i realną groźbę prześladowań w przyszłości. Prześladowania mogą być ze strony rządu w kraju rodzinnym lub innej grupy takiej jak wojsko, policja czy grupy religijne, które nie są kontrolowane przez rząd. Prawo precedensowe i inne regulacje prawne definiują różne rodzaje dykryminacji, zgadzają się jednak, że prześladowania muszą być poważne czyli takie jak możliwość uwięzienia czy tortury. Są jednak przypadki, w których azyl został przyznany bez tak dramatycznych prześladowań.

Trzeba podkreślić, że złożenie aplikacji o azyl może pociągnąć za sobą wszczęcie procedur deportacyjnych (sprawy złożone po 1/4/1995). Jeżeli prośba o azyl zostanie odrzucona, a prześladowania zostaną uznane za niewystarczające, władze imigracyjne dysponują wszystkimi danymi aplikanta, włącznie z adresem, pod którym można go znaleźć. Ponadto w aplikacji o azyl aplikant pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo zaświadcza, że podane informacje są prawdziwe. Jeś li władze imigracyjne dopatrzą się jakichkolwiek nieprawidłowości, aplikant może stanąć przed sądem za podanie fałszywych informacji.

PRZESZKODY DO OTRZYMANIA AZYLU

Nawet jeśli ze względu na prześladowania kandydydat ma wystarczające przesłanki do ubiegania się o azyl, aplikacja może zostać odrzucona, gdy władze imigracyjne uznają, że stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa. Jeśli więc aplikant popełnił zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, w szczególności zbrodnie określone w Immigration and Nationality Act w paragrafie 101(a)(43), czyli był zaangażowany w prześladowania innej osoby na podstawie rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej czy politycznej, władze imigracyjne odrzucą prosbę o azyl. Ponadto jeśli aplikant poprosi o azyl na przejściu granicznym, a aplikacja zostanie uznana jako nieuzasadniona, wtedy może stanąć przed groźbą przyspieszonej deportacji. W sytuacji kiedy podstawą do otrzymania azylu jest obawa przed prześladowaniami w kraju rodzinnym a władze imigracyjne uznaja, że taka obawa jest mocno przesadzona, osobnik niechybnie zostanie wydalony ze Stanów Zjednoczonych.

UWAGI

Lekkomyślne złożenie aplikacji o azyl, nie mając wystarczających dowodów, lub celowe podanie nieprawdziwych informacji automatycznie odbiera prawo do złożenia jakiekolwiek apelacji od decyzji władz imigracyjnych. Może też na zawsze zamknąć drzwi do USA.

„Wstrzymanie Wydalenia" - Witholding of Remowal

Zgodnie z paragrafem 241 (b)(3) Immigration and Nationality Act odpowiednik polskiego ministra sprawiedliwości, Attorney General, nie może wydalić ze Stanów Zjednoczonych osoby, której życie lub wolność byłaby zagrożona w kraju rodzinnym z powodu rasy, religii, narodowości, czy przynależności do grupy społecznej lub politycznej.

W takiej sytuacji należy udowodnić „wyraźne prawdopodobieństwo" („bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne"), że osoba wydalona z USA stanie się przedmiotem prześladowań. W przypadku „Wstrzymania Wydalenia" standardy są wyższe niż w przypadku azylu; trzeba dysponować silnymi dowodami, że powrót do kraju rodzinnego zagrozi życiu lub wolności aplikanta. Podanie o „Wstrzymanie Wydalenia" powinno zostać zlożone w ciągu roku od przyjazdu do USA. Odstępstwa od tej zasady czyli „nadzwyczajne okoliczności" podaje 8 Kodeks Regulacji Prawa Federalnego w paragrafie 208.4(a)(5) and (2), jak rownież Immigration and Nationality Act w paragrafach 208.(a)(2)(B). Jeśli „nadzwyczajne okoliczności" nie mają zastosowania w danej sprawie, aplikant, którego petycję o azyl odrzucono, nie może się ubiegać o Withholding of Removal. „Nadzwyczajne okoliczności" pozwalają jednak na złożenie aplikacji o „Wstrzymanie Wydalenia" jeśli poprzednia petycja w tej samej sprawie została odrzucona. Osoby, którym przyznano Witholding of Removal nie mają prawa ubiegać się o Zieloną Kartę i mogą być wydalone do innego kraju, nie kraju rodzinnego. Należy pamiętać, że aplikacja o azyl jest równocześnie aplikacją o „Wstrzymanie Wydalenia".

Artykuł III przyjętej przez ONZ Konwencji Przeciwko Użyciu Tortur jest kolejnym „narzędziem" umożliwiającym imigrantom, obawiającym się w rodzinnym kraju prześladowania, pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli istnieje podejrzenie, że aplikant po powrocie do rodzinnego kraju będzie torturowany, zgodnie z tą konwencją, ma prawo ubiegać się o pozostanie w USA. W przeciwieństwie do azylu oraz Witholding of Removal nie trzeba udowadniać na jakiej podstawie (rasa, religia itd.) aplikant może być prześladowany. Trzeba natomiast dowieść, że istnieje duże prawdopodobieństwo tortur. Podobnie jak w przypadku Witholding of Removal aplikant może zostaćwydalony do innego kraju niż rodzinny.

Złożenie aplikacji o którąkolwiek z powyższych możliwości (azyl, „Wstrzymanie Wydalenia" czy tez Konwencja Przeciwko Użyciu Tortur) wymaga wypełnienia formularza I-589. Kancelaria Prawna Dariusza Marca prowadzi klientów od wstępnego wypełnienia formularza, po odwołania do Board of Immigration Appeals i sądów federalnych w razie odrzucenia petycji. Zadzwoń do nas i umów się z adwokatem na rozmowę.

ROZPATRYWANIE SPRAW W KONSULATACH DLA NIEIMIGRANTÓW

Osoby, pragnące przyjechać do USA w charakterze turystów moga uzyskać wizę w lokalnej amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie. Pierwszym krokiem jest złożenie formularza wizowego DS-156 (w niektorych placówkach można to zrobić przez Internet). Kolejnym krokiem będzie złożenie odcisków palców oraz krótka rozmowa z konsulem. Należy pamiętać, że konsul ma prawo domagać się wszelkich informacji. Ma równiez prawo odmówić wizy opierając się na pomówieniach, bez sprawdzenia faktów. W większości przypadków konsul krótko wyjaśni, dlczego nie może przyznać wizy. Odwołania od takich decyzji są ogromnie rzadkie.

ROZPATRYWANIE SPRAW W KONSULATACH DLA IMIGRANTÓW

Imigracja w oparciu o sponsorowanie przez członka rodziny zakłada składanie petycji dla członków najbliższej rodziny przebywających poza granicami Stanów Zjednoczonych. Władze imigracyjne stworzyły kategorie preferencyjne dla różnych grup kandydatów do Zielonej Karty. Czasy oczekiwania na rozpatrywanie spraw z różnych kategorii preferencyjnych po zaaprobowaniu petycji I-130 są dostępne na stronej Internetowej. Ponieważ czas oczekiwania w większości kategorii preferencyjnych jest bardzo długi, sprawę należy założyć jak najszybciej. Osoba sponsorowana powinna wypełnić DS-230 Część I i II wkrótce po zaakceptowaniu petycji. Sponsor ze swej strony wypełnia formularz I-864 tak zwany Affidavit of Support, w którym musi wykazać, że dysponuje wystarczającymi ś rodkami, by utrzymywać osobę sponsorowaną.

Następnym krokiem jest rozmowa z konsulem. Osoba sponsorowana powinna przynieść akt urodzenia lub certyfikat naturalizacji sponsora, akty małżeństwa sponsora i sponsorowanego oraz akty rozwodów, a jeśli petycja jest złożona w imieniu brata lub siostry należy przedłożyć akt małżeństwa rodziców. Wymagane są również zdjęcia osoby sponsorowanej, paszport, dowody przylotu do USA w postaci I-94 oraz opuszczenia kraju, badania medyczne i list z policji świadczący o niekaralności. Kancelaria prawna Dariusa Marca pomoże Ci we wszystkich wspomnianych sprawach.

OBRONA PRZED DEPORTACJĄ

Osoby, nie będące obywatelami amerykańskimi, zawsze mogą stanąć przed groźbą deportacji ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli są stałymi rezydentami od wielu lat. Wydalenie z USA grozi osobom, które wjechały do tego kraju na wizie turystycznej, i nie wyjechały w określonym terminie czyli złamały prawo imigracyjne. Do deportacji prowadzi także popełnienie wystepków kryminalnych takich jak posiadanie broni bez zezwolenia, kradzieże, używanie przemocy w rodzinie, wykroczenia seksualne oraz poważne przestępstwa takie jak gwałt, morderstwo, czy przemyt narkotyków. Wszczęcie procedur deportacyjnych wiąże się z bliżej nie określonym czasem przebywania w więzieniu. Przetrzymywany może się starać o wypuszczenie ma wolność za poręczeniem finansowym pod warunkiem jednak, że nie przybył co dopiero do USA, nie popełnił wyjątkowo poważnych zbrodni oraz nie jest terrorystą zagrażającym bezpieczeństwu narodowemu. Dla tych kategorii przewidziane jest obowiązkowe przetrzymywanie w zamknięciu, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o stawieniu się przed władzami imigracyjnymi (Notice to Appear „NTA"), powinieneś jak najszybciej skontaktować się z naszą kancelarią prawną, by reprezentować Cię przed Departamentem Sprawiedliwości. Wybór prawnika w takiej sytuacji to konieczność. Adwokat może bowiem powołać się na pewne ulgi, które mogą Ci przysługiwać. Takie ulgi, które pomogą uniknąć deportacji to azyl, :"Wstrzymanie Wydalenia", Konwencja Przeciwko Użyciu Tortur, zmiana statusu, zrzeczenia się z paragrafu 212(c), 212(h), 212(i), wybronienie od wydalenia czy dobrowolny wyjazd ze Syanów Zjednoczonych. Decyzje w przypadku deportacji różnią się zależnie od okoliczności sprawy. Jeśli jednak można wykazać, że klient był zatrudniony, płacił podatki, ma liczną rodzinę w USA, włączając dzieci, jest zaangażowany w życie społeczności, nie pogwałcił w przeszłości kodeksu kryminalnego czy prawa imigracyjnego, i wreszcie jeśli można wykazać „rehabilitację" oraz udowodnić, że deportacja pogorszy warunki życia dla innych, wtedy władze imigracyjne mogą zaniechać deportacji. W pewnych okolicznościach Departament of Homeland Security nie wyda NTA, na przykład gdy osoba złożyła papiery o Zieloną Kartę, gdy wyrok zostanie uchylony czy też azyl zostanie przyznany. Ważne jest jednak, by zgłosić siE do naszej kancelarii prawnej, gdy Notice to Appear zostanie przysłana.

Trzeba pamiętać, że pozytywna bądź negatywna decyzja sędziego imigracyjnego to jeszcze nie koniec sprawy. Władze bowiem zawsze zastrzegają sobie prawo do apelacji od decyzji sędziego do Board of Immigration Appeals, przed którą nieoceniona będzie kompetentna reprezentacja przez adwokata z kancelarii prawnej Dariusa Marca. W razie decyzji o wydaleniu, klient ma prawo do apelacji. W wielu przypadkach procedury deportacyjne trwają bardzo długo; rozpatrywanie wniosków i apelacji trwa latami. W niektórych sprawach osoby, którym grozi deportacja mogą się zgłosić do naszej kancelarii prawnej, by złożyć apelację do odpowiedniego sądu federalnego. Opcja ta choć często korzystna dla klientów, bywa kosztowna, ze względu na ilość pracy włożonej w taką apelacje. Kancelaria prawna Dariusa Marca zajmie się Twoją sprawą w Sądzie Imigracyjnym i ewentualnymi apelacjami. Nie trać czasu, zadzwoń już dziś by umówić się na konsultację.

IMIGRACJA OPARTA NA SPONSOROWANIU PRZEZ CZŁONKA RODZINY

Legalny status lub Zielona Kartę można otrzymać jeżeli członek najbliższej rodziny złoży petycje I-130 (w przypadku sponsorowania przez pracodawcę jest to formularz I-140) w imieniu innego członka rodziny i zostanie ona zatwierdzona. By uniknąć niepotrzebnego przeciągania sprawy, najlepiej przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty razem z petycją. Petycja może zostać zaakceptowana lub odrzucona z lub bez rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym. Po zaakceptowaniu petycji, aplikant musi zmienić status zgodnie z zawartym w INA paragrafem 245 przez złożenie formularza I-485. Zanim jednak aplikant może zmienić status, musi uzyskać wizę. Władze imigracyjne stworzyły tak zwane kategorie preferencyjne, które określają czas oczekiwania na wizę. Aplikanci zostali podzieleni na 4 kategorie, które oparte są na systemie pierwszeństwa.

Bliscy krewni obywatela amerykańskiego czyli rodzice, mąż lub żona i dzieci stanu wolnego, które nie przekroczyły 21 roku życia, nie muszą czekać na numer wizy imigracyjnej; dla nich wystarczy zaaprobowanie petycji przez władze imigracyjne (numer wizy jest przydzielany automatycznie). Krewni z pozostałych kategorii muszą czekać na numer wizy imigracyjnej. Czas oczekiwania zależy od ich ulokowania ich w jednej z następujących kategorii preferencyjnych:

Pierwsza kategoria: dorosłe dzieci obywatela amerykańskiego, które są stanu wolnego. Dorosłe w tym przypadku oznacza 21 lat i więcej.

Druga kategoria: współmałżonkowie stałych rezydentów, ich dzieci stanu wolnego, które nie ukończyły 21 roku życia,

Trzecia kategoria: dzieci obywatela amerykańskiego, które wstąpiły w związek małżeński

Czwarta kategoria: bracia i siostry dorosłych obywateli amerykańskich

By móc zmienić status aplikant nie tylko musi musi otrzymać numer wizy imigracyjnej; nie może mieć także przeszkód do przybycia do USA zgodnie z paragrafem 212(a) zawartym w INA (or must seek a waiver pursuant to INA 212(h) or INA 212(i) along with adjustment of status -I do not get it) 

ZMIANA STATUSU PRZEZ ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Osobom, które zawarły związek małżeński z obywatelem amerykańskim lub posiadaczem Zielonej Karty i wystapiły o zmianę statusu w ciągu dwóch lat od daty zaślubin, przynawana jest jedynie tak zwana „warunkowa" rezydencja. „Warunkową rezydencję można zmienić na stałą, składając petycję I-751 w 90 dni przed upłynięciem drugiej rocznicy ślubu. Celem petycji jest udowodnienie, że związek małżeński został zawarty w dobrej wierze. Jeśli jednak małżonkowie rozwiodą się przed złożeniem formularza I-751, osoba składająca petycję musi dowieść, że małżeństwo zostało zawarte z właściwych powodów.

SPRAWY W SĄDACH FEDERALNYCH

Zdarza się, że sprawy imigracyjne wymagają szukania pomocy w sądach federalnych. Czasem można próbować kwestionować deportację czy nakaz wydalenia w oparciu o konstytucyjne lub federalne statuty.Ponadto jeśli złożona została petycja o naturalizację bądź zmianę statusu i aplikant nie dostał żadnej odpowiedzi od władz imigracyjnych, w sądzie federalnym może „wymusić" zajęcie się jego sprawą. Również w sytuacji, kiedy aplikacja o naturalizację została odrzucona, sąd federalny daje możliwość dochodzenia swoich praw (na przykład gdy władze imigracyjne sprawdzały „moralny charakter „ aplikanta w okresie poprzedzającym pięć lat przed złożeniem petycji.). W sądach federalnych można również kwestionować przetrzymywanie przez władze imigracyjne, jeżeli było ono niezgodne z prawem.

Trzeba pamiętać, że w sądach federalnych nie można stawiać wyzwania decyzjom, które zależą od uznania urzędników. Zmiana statusu, usunięcie decyzji o wydaleniu czy odrzucenie deportacji leżą w gestii urzędników, nie mogą być przeto kwestionowane w sądzie federalnym.

Jesli którakolwiek z opisanych spraw dotyczy Ciebie, zadzwoń do kancelarii prawnej Mecenasa Marca, by przedyskutować swoje opcje. 

PETYCJE O NATURALIZACJĘ I ODWOŁANIA

Otrzymanie amerykańskiego obywatelstwa może odbyć się sprawnie, może również nastręczyć wielu problemów, zależnie od sprawy. Pierwszym krokiem do otrzymania obywatelstwa przez naturalizaję jest złożenie formularza N-400 lub N-600, jeśli jeden z rodziców lub oboje są obywatelami amerykańskimi (z wyjątkiem dzieci adoptowanych, które jeśli nie przekroczyły 18 roku życia składają formularz N-643, a po skończeniu 18 lat formularz N-400). Z reguły by móc starać się o obywatelstwo zgodnie z INA paragraf 316, aplikant musi posiadać Zieloną Kartę przez okres conamjniej 5 lat (3 lata jeśli zawarł związek małżeński z obywatelem amerykańskim, który jest obywatelem od conajmniej 3 lat), lub aplikant posiada Zielona Kartę i służył w armii Stanów Zjednoczonych, lub złożył petycję o naturalizację w 6 miesięcy zakończenia służby, lub był na liście rezerwistów z czasie zagrożenia where the alien need not be a green card holder.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione i imigrant spędził conajmniej połowę swojej rezydencji w USA, może pochwalić się „dobrym moralnym charakterem", ma podstawową wiedzę o amerykańskim rządzie i historii, umie mówić, czytać, i pisać po angielsku ( z wyjątkiem osób, które przekroczyły 55 rok życia i od conajmniej 15 lat przebywają w Stanach Zjednoczonych lub osób, przebywających w USA od 20 lat, które ukończyły 50 lat i z powodu problemów zdrowotnych czy kalectwa mają trudności z przyswojeniem języka angielskiego). Aplikant musi ukończyć 18 lat ( dzieci otrzymują automatycznie obywatelstwo przez rodziców-obywateli), przysiąc lojalność wobec Stanów Zjednoczonych oraz musi złożyć „obywatelską" przysięgę. Kliknij tu po więcej informacji o naturalizacji.

Osoby, które złamały prawo mogą mieć wiele problemów z naturalizacją. Niektórzy nigdy nie otrzymają obywatelstwa. Mowa o osobach, ktore bądź zostały uznane winnymi popełnienia poważnego przestępstwa zgodnie z paragrafem 101(a)(43) INA 29 listopada 1990 lub po tej dacie, lub skazane za morderstwo, lub osoby, które zażądały zwolnienia z służby wojskowej opierając się na fakcie bycia imigrantami, lub aplikant, który został uznany winnym dezercji z wojska w czasie wojny. Niektórzy kandydaci do naturalizaccji będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ich prawo do naturalizacji będzie tymczasowo wstrzymane. Mowa o osobach, które zostały uznane winnymi popełnienia czynów wyjątkowo podłych, lub osoby skazane za dwa czyny lub więcej czynów karalnych grożących więzieniem na conajmniej 5 lat, lub popełniły jakiekolwiek wykroczenie związane z narkotykami, z wyjątkiem pojedynczego wypadku posiadania 30 gramów lub mniej marihuany, lub trafiły do instytucji penitencjarnej na łączny czas 180 dni lub więcej podczas statutowego okresu w związku ze skazaniem. W tej kategorii znajdą się również osoby, które zostały skazane za dwa lub więcej wykroczeń związanych z hazardem, te które czerpią lub czerpały swój dochód z nielegalnych form hazardu, są lub były zaangażowane w prostytucję czy inne dochodowe występki, pomagały przemycać nielegalnych imigrantów do USA, lub są nałogowymi alkoholikami, praktykują poligamię, zaniechały utrzymywania osób od nich finansowo zależnych (dzieci, współmałżonek), złożyły fałszywe zeznania pod przysięgą, by uzyskać korzyści w ramach Immigration and Nationality Act, lub zaangażowały się w akty wywrotowe, bądź też są członkami Partii Komunistycznej. Również ci, którzy zdezertowali z wojska w czasie wojny ( chyba, że zostali objęci amnestią, lub ułaskawieni) lub nie zarejestrowali się do służby wojskowej, lub ci którzy popełnili jakiekolwiek inne przestępstwo, mogą znacznie opoźnić proces naturalizacji.

Ostatnia grupa chętnych do naturalizacji, których prawo może obywatelstwa może zostać tymczasowo wstrzymane to osoby, wobec którym wszczęto procedury deportacyjne, lub te które dostały nakaz deportacji oraz ci którzy otrzymali wyroki w zawieszeniu lub są na zwolnieniu warunkowym.

Kancelaria prawna Mecenasa Marca wyjaśni Ci czy masz prawo starać się o obywatelstwo. W razie odrzucenia Twojej petycji, złożymy apelację w sądzie federalnym. Ponieważ władze imigracyjne często odrzucają aplikacje o naturalizację ze względu na brak dobrego moralnego charakteru (zwłaszcza jeśli aplikant w przeszłości miał problemy z prawem), zgłoszenie się do naszej kancelarii prawnej jest najlepszym wyborem, by znaleźć przesłanki, które zmienią decyzję władz imigracyjnych odnośnie naturalizacji.

Posiadanie obywatelstwa przynosi wiele korzyści. Warto więc zainwestować w fachową pomoc prawniczą, by uniknąć problemów w kontaktach z władzami imigracyjnymi. Kliknij tu, by poczytać więcej o naturalizacji.

WIZY IMIGRACYJNE I NIEIMIGRACYJNE

Amerykańskie władze oferują wiele wiz wjazdowych, o dostanie których można się starać. Pierwsza w alfabetycznej kolejności jest wiza A-1 (dla przedstawicieli rządów innych krajów, ministrów, dyplomatów i członków ich najbliższej rodziny; A-2 (dla pozostałych pracowników rządowych i członków ich najbliższej rodziny); A-3, B-1 (dla przyjeżdżających w celach biznesowych); B-2 (dla turystów oraz osób starających się o leczenie w USA); C-1 (dla osób przejeżdżających tranzytem przez USA); D-1 (dla marynarzy i lotników oraz personalu naziemnego); E-1; E-2(dla investorów oraz ich najbliższej rodziny); F-1 (dla studentów); F-2 (dla małżonków posiadaczy wizy F-1); G-1 (dla stałych członków misji rządowych w miedzynarodowych organizacjach); G-2 ( dla przedstawicieli uznanych rządów państw tymczasowo podróżujących do USA, by uczestniczyć w spotkaniach wyznaczonej międzynarodowej organizacji); G-3 (przedstwicieli nie uznanych oficjalnie rządów); G-4 (dla osób, które przyjeżdżają do USA, by objąć stanowisko w wyznaczonych organizacjach międzynarodowych, włączając ONZ); G-5 (dla asystentów powyżej wymienionych przedstawicieli); H-1B (przybyszy z edukacją zza granicy pracujących dla USA); H-2A (tymczasowych pracowników na farmach); H-2B (dla innych pracowników, na których jest zapotrzebowanie); H-3 (dla praktykantów z zagranicy); H-4 (dla współmałżonków i dzieci posiadaczy wizy H-1B, H-2A, H-2B, H-3); I (dla przedstawicieli mediów i ich najbliższej rodziny); J-1 (dla osób, które przyjeżdżają na wymianę w programach zaakceptowanych przez Departament Stanu ); J-2 (dla współmałżonków i dzieci posiadaczy wizy J-1); K-1 (przyjeżdżających do USA, by zawszeć związek małżeński); K-2 (dla dzieci posiadaczy K-1); K-3 (dla współmałżonków obywateli amerykańskich oczekujących na odpowiedź na ich petycje złożone do władz imigracyjnych); K-4 (dla dzieci posiadaczy K-3); L-1( dla przeniesionych menadżerów i kierowników); L-2 (współmałżonków i dzieci posiadaczy L-1); M-1 (dla studentów szkół zawodowych); M-2 (dla członków najbliższej rodziny posiadaczy M-1); N; O-1 (dla osób z wybitnymi uzdolnieniami akademickimi, w sztuce, edukacji, biznesie oraz sporcie); O-2 (dla zatrudnionych przez posiadaczy O-1); O-3 (współmałżonków i dzieci posiadaczy O-1 i O-2); P-1 (dla atletów i ich pracowników); P-2 (dla niektórych artystów); P-3 (dla artystów); P-4 (dla współmałżonków i dzieci posiadaczy P-1, P-2, P-3); Q-1(dla osób przybywajacyvh na wymianę kulturalną); Q-2 (dla wpółmałżonków i dzieci posiadaczy Q-1); R-1 ( dla przybyszy z zagranicy, którzy przyjeżdżają wykonywać prace związane z religią); R-2 (dla współmałżonków i dzieci posiadaczy R-1); S-1 (dla informatorów z zagranicy); S-5/S-6 (dla informatorów przekazujących informacje o terroryzmie); S-7 (dla współmałżonkow i dzieci posiadaczy S-1 ); T (women and children in past or present relationships with drug traffickers now working for the government where return to the native country poses a threat to life) , TN (dla fachowców związanych z NAFTA); TD (dla współmałżonków i dzieci posiadaczy TN); V(dla współmałżonków i dzieci posiadaczy rezydentów USA, oczekujących na rozpatrzenie petycji od trzech lat lub dłużej, kiedy petycja została złożona przed 12/21/2000).

WIZY STUDENCKIE

Z reguły osoby, które chcą studiować w USA muszą postarać sie o wizę F, J lub M. Po więcej informacji o wizie F, kliknij tu, o wizie J, kliknij tu i o wizie M-kliknij tu. 

IMIGRACJA OPARTA NA SPONSORSTWIE PRZEZ PRACOWDAWCĘ - TYMCZASOWI PRACOWNICY

Pracodawca ma prawo złożyć petycję I-129 dla tymczasowego pracownika. Formularz ten powinien być złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 45 dni przed planowanym zatrudnieniem lub jego przedłużniem. Niektóre pozycje wymagają zaaprobowania przez Departament Stanu. Petycje są wysyłane do różnych placówek władz imigracyjnych w zależności od lokalizacji pracowdawcy. Wyjątki stanowią petycje na wizę H1C dla pielęgniarek, które powinny być wysłane to Vermont Service Center, obywatele Kanady mogą złożyć petycje na wizę L-1 podczas wjazdu do USA, osoby składające petycję o TN NAFTA wysyłają petycje do Nebraska Service Center, natomiast starający się o wizę E-1 i E-2 muszą złożyć papiery w Service Center w Texasie lub Californii.

Po uzyskaniu akceptacji, władze imigracyjne wysyłają do pracodawcy Notice of Approval (formularz I-797). Formularz ten nie jest jednak gwarancją, że wiza zostanie wydana pracownikowi. 

Pracownicy przebywający poza granicami USA składają petycje w amerykańskich placówkach dyplomatycznych. Notice of Approval zostanie wysłana do konsulatu lub miejsca przekroczenia granicy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli pracownik zmienia swój status podczas pobytu w USA, wtedy nie potrzebuje wizy. W przypadku jeśli wyjeżdża z USA, będzie musiał uzyskać wizę w amerykańskim konsulacie w rodzinnym kraju.

OGRANICZENIA CZASOWE Wizy E-1 i E-2 są wydawane na dwa lata, z możliwoscią przedłużenia na kolejne dwa, bez ograniczeń na staranie się o przedłużenie. H-1B1 czy H-1B2 wizy są wydawane na na okres trzech lat i mogą zostać przedłużone na maksymalnie 6 lat, w z pewnymi wyjątkami. Wiza H-1C jest przyznawana na okres trzech lat, bez możliwości przedłużenia. Wizy H-2A i H-2B są ważne zgodnie z data na zaświadczeniu z Departamentu Pracy, nie więcej jednak jak rok czasu.Mogą one zostać przedłużone na kolejny rok, tak by cały pobyt posiadacza tych wiz nie przekroczył trzech lat.

Wiza H-3 jest wydawana na okres maksymalnie 18 miesięcy. Inne wizy związane z praktyką zawodową są wydawane do 2 lat. Wizy L-1A /L1 są wydawane na jeden rok lub trzy lata. Maksymalnie wiza L-1A pozwala na pozostanie na siedem lat, wiza L-1B na 5 lat, wizy o-1 i O-2 można dostać na okres trzech lat, przy czym może zostać ona przedłużona na kolejny rok. P-1, P-2, P-3 są wydawane zależnie od potrzeb, najdłużej jednak na pięć lat ( z zastrzeżeniem, że cały pobyt nie może trwać więcej niż dziesięć lat). Grupy atletów i artystów dostają wizy na ograniczony okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejny. Wizy Q-1 pozwalają na pozostanie maksymalnie przez 15 miesięcy. R-1 i R-3 pozwalają na pozostanie w USA na trzy lata, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne do maksymalnie pięciu lat.

WIZY TYPU H

Wizy H są wydawane dla osób, które starają się o tymczasowe zatrudnienie w USA. Osoby, które traktują te wizę jako wyłącznie możliwosć pozostania w Stanach Zjednoczonych, najprawdopodobniej jej nie dostaną. Wśród wiz typu H można wyróżnić; H-1B dla fachowców i innych pracowników wykwalifikowanych, H-1C dla pielęgniarek,

H-2A dla tymczasowych robotników na farmach, H-2B dla innych niewykwalifikowanych robotników, H-3 dla potrzebnych do progamów edukacyjnych jak również praktykantów na w ramach wymiany edukacyjnej.

Najczęściej pracownicy kwalifikują się dowizy H-1B. Pozwala ona na zatrudnienie dla sponsorującego pracodawcy w całych Stanach Zjednoczonych, w razie potrzeby wyjazdu z USA, zezwala na powrót oraz przyjazd z współmałżonka i dzieci. Władze imigracyjne zastrzegają jednak, że rodzina przyjeżdżająca z posiadaczem wizy H-1B nie może pracować na terenie Stanów Zjednoczonych. Liczba wiz H-1B jest ograniczona do 65.000 rocznie. By znaleźć sie w gronie posiadaczy H-1B trzeba wysłać aplikację jak najbliżej daty 1 kwietnia. W roku 2007 już w pierwszym lub w drugim dniu przyjmowania aplikacji ich liczba siegnęła 65.000. Międzynarodowi studenci na amerykańskich uczelnich z tytułem master czy doktoratem mają dodatkową, zarezerwowaną pulę 20.000 wiz. Podanie o wizę H-1B mogą złożyć osoby ze specjalistycznym wykszłaceniem, w wielu grupach zawodowych. Według władz imigracyjnych specjalistyczne wykształcenie wymaga umiejętności praktycznego i teoretycznego zastosowania posiadanej wiedzy oraz przynajmniej odpwiednika amerykańskiego tytułu Bachelor. I tak dla przykładu takie dziedziny jak architektura, inżynieria, matematyka, inne nauki scisłe, nauki społeczne, medycyna i zdrowie, edukacja, biznes, księgowość, prawo, teologia czy sztuka to specjalistyczne dziedziny. W niektórych przypadkach trzeba wykazać się dodatkowymi certyfikatami; lekarz chcący uprawiać medycynę w USA, oprócz skończonych studiów medycznych, musi jeszcze zdać test TOEFL (sprawdzający znajomość języka angielskiego) oraz inne egazaminy jak FLEX, NBME, USMLE. Aplikanci, którzy starali się o wizę H-1B ze specjalnoscią medyczną, mogą nie kwalifikować się do wszystkich prac związanych z medycyną.
Kancelaria Mecenasa Marca pomaga kientom w złożeniu podań o wizę H-1B. Skontaktuj się z nami, by umówić się na konsultację.

WIZY STUDENCKIE - WIZA F

Z reguły wizy F, J, i M są uważane za wizy „studenckie". Wiza F jest najczęściej wydawaną wizą. Jest to wiza dla studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w USA w pełnym wymiarze godzin (oznacza to najczęściej 12 kredytów na semester, cztery trzykredytowe zajęcia). Wymóg studiowania w pełnym wymiarze jest brany bardzo poważnie, odstępstwa zezwalane są jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach takich jak poważna choroba. W czasie trwania semestru student może pracować na uczelni lub na miasteczku studenckim „na pół etatu" (do 20 godzin tygodniowo). W czasie letnich wakacji posiadacz wizy F może pracować na cały etat. Podjęcie pracy poza uczelnią może zakończyć się wydaleniem z USA, jeśli władze imigracyjne się o tym dowiedzą. Teoretycznie możliwe jest otrzymanie pozwolenia na pracę poza uczelnią w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, ale zgody takie wydawane są niezmiernie rzadko. Posiadacze wizy F-2 czyli współmałżonkowie studentów (z wizą F-1) mają kategoryczny zakaz pracy i nie otrzymują pozwolenia na pracę. By otrzymać wize F-1 wymóg znajomości języka angielskiego nie jest konieczny, jakkolwiek szkoły zazwyczaj żądają od międzynarodowych studentów zdania egzaminu TOEFL sprawdzającego fachową znajomość języka angielskiego czy też egzaminów GRE czy LSAT. Wiza F pozwala na otrzymanie prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych. Turystyczną wizę B-2 można zamienić na F-1 wysyłając do władz imigracyjnych petycję I-539. Nie należy tego jednak robić zaraz po przyjeździe do USA ponieważ może sie to wydać podejrzane i petycja zostanie odrzucona. Wizę F-1 można natomiast zamienić na H-1B po ukończeniu studiów. Posiadacz wizy F-1, pozbawiony statusu ( jeśli dany mu zostanie 60 dniowy termin by opuścić USA), nie może się starać o inną wizę.

Student może zmieniać szkoły, ważne jest jednak by wysłał do władz imigracyjnych formularz I-20AB, wydany przez nową szkołę. Po ukończeniu dwóch semestrów, można się starać o Optional Practical Training, czyli praktykę na rok po otrzymaniu dyplomu.

By dowiedzieć się więcej o wizach studenckich, odwiedź stronę z wizę J i wizą M.

J-Wiza

Wiza J jest kolejna popularną wizą dla studentów, zwykle przyznawaną studentom lub czonym na „wymianę" , którzy otrzymują stypendium rządowe lub z prywatnych fundacji w kraju rodzinnym. Osoby otrzymujące fundusze na edukację są zazwyczaj zobligowane do pozostania w tym kraju na dwa lata po ukończeniu studiów w USA. Aplikanci starający się o wizę J-1 muszą wykazać, że majA potrzebne finanse na utrzymanie w Stanach Zjednocznoczonych. Wymagany jest również od nich dowód na to, że posiadają ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w USA. Wiza J pozwala na pracę, nie jednak by utrzymać rodzine, tylko na zarobek na na drobne przyjemności (kino, teatr). By otrzymać pozwolenie na pracę, posiadacze wizy J-2 muszą wypełnić formularz I-765. Formularz DS-2019 określi długość pobytu w ramach programu „na wymianę". Osoba posiadająca wizę J-1 musi opuścić Stany Zjednoczone w 30 dni od daty zawartej w formularzu DS-2019 i nie może pracować w tym okresie czasu. Wizę J-1 można przedłużyć zanim jej ważność wygaśnie.

OBEJSCIE DWULETNIEGO OKRESU REZYDENCJI

Wymóg dwuletniej rezydencji, zgodnie z INA, paragraf 212(e) nie zezwala na zmianę statusu bez powrotu do kraju rodzinnego. Jeąli więc student chce wstapić w związek małżeński z obywatelem amerykańskim i zmienić swój status, najpierw musi wrócić do (wyjazd do trzeciego kraju nie pomoże wypełnić tego warynku) swojego kraju i odczekać dwa lata. Jest jednak możliwość „obejścia" wymogu. Raz na pół roku posiadacz wizy J-1 może złożyć formularz I-612 i uiścić opłaty do władz imigracyjnych, by uzyskać zniwelowanie tego wymogu w jego sytuacji. Powody, dla których można uzyskać zgodę na postanie w USA są następujące:

1. Możliwe prześladowanie z uwagi na rasę, religię, czy opinię polityczną. Aplikant może uzyskać azyl zgodnie z paragrafem 207 INA i zmienić status zgodnie z paragrafem 209 mimo wymogu dwuletniej rezydencji

2. Wyjątkowo ciężka sytuacja życiowa z związku z opuszczeniem USA.

3. Tak zwany „no objection letter" czyli nie wnoszenie żadnych obiekcji przez kraj rodzinny na pozostanie aplikanta w USA. Załatwienie tego rodzaju sprawy trwa około 2-3 miesięcy. 

4. Międzynarodowy student, który ukończył studia medyczne może otzrymać list od placówki zainteresowanej zatrudnieniem go w miejscu, gdzie brakuje kadr.

WIZA M

Studenci z miejskich uczelni bądź zawodowych, studiujący w pełnym wymiarze godzin, mogą starać się o wizę M. Po 6 miesiącach mogą zamienić wizę M na F (zwykle wraz ze zmianą szkoły). Wiza M jest wydawana na rok z możliwością przedłużenia jeśli student nie jest w stanie zakończyć nauki zgodnie z datą w formularzu I-20M składanym wraz z podaniem I-539). Posiadacze wizy M mogą pracować do 6 miesięcy po ukończeniu nauki, z założeniem, że praca ma związek ze zdobytym wykształceniem. By dostać wizę, aplikant musi być zostać przyjęty przez konkretną szkołę. W związku z tym zmiana kierunku, który student wybrał, nie jest możliwa. Student posiadający wizę M-1 nie może zmienić jej na wizę H, nawet jeśli otrzymana edukacja pomogłaby mu zakwalifikować się do wizy H. Jeśli jednak zamieni szkoły w ciągu pierwszych 6 miesiącach nauki, może wtedy zamienić wizę M na F. Towarzysząca studentowi rodzina nie może pracować w USA. Po ukończeniu studiów lub praktyki, osoby posiadające wizę M muszą opuścić USA w 30 dni (szkoła informuje władze imigracyjne, że student ukończył naukę).

Zanim szkoła wyda formularz I-20M-N, kandydat musi przynieść podanie o przyjęcie, dowód zapłaty za aplikację, dyplomaty z załączonymi angielskimi tłumaczeniami, transkrypty, wyniki egzaminu Toefl oraz zdjęcia. Szkoła może również poprosić o depozyt na czesne, kopię umowy o wynajem mieszkania, rekomendacje od profesora, zaświadczenie o szczepieniach oraz dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.Podczas consular interview (is it in US, in immigration?), należy przynieść dokumenty wydane przez szkołę formularz I-20M-N/I-20ID (Zaświadczenie o kwalifikowaniu się), list akceptacyjny, dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i zaświadczenie o szczepieniach. Podczas rozmowy może paść pytanie, czy student jest właścicielem domu w kraju rodzinnym, czy ma dobrze płatną pracę itd, by upewnić się, że kandydat nie ma zamiaru wyemigrować na stałe.

Kancelaria Prawna mec. Dariusza Marca pomaga złożyć aplikacje o wizę M lub zamianę wizy M na inna wizę. Zanim jednak zgłosisz się do naszej kancelarii porozmawiaj najpierw z doradcą o do spraw międzynarodowych studentów, by otrzymać wymagane dokumenty ze szkoły.

KANCELARIA PRAWNA DARIUSZA MARCA


Poprzednia strona: Wypadki